Avtal beträffande Hushållsnära Tjänster

01. Parter

Kvalitetshem Gotland AB, org. nr. 556708-6482, nedan kallat Kvalitetshem, och kunden (som undertecknat detta Avtal), nedan kallat Kunden, har idag genom sina respektive namnteckningar godkänt följande Avtal.

02. Avtalstid

Detta Avtal gäller löpande från den dagen då Kunden med sitt namn godkänt detsamma. Uppsägningstiden är, om ingenting annat överenskommits, en (1) månad från det att Avtalet skriftligen sagts upp. Kunden faktureras under uppsägningstiden.

03. Helgdagar

Kund åtar sig att hålla sig à jour med årets helgdagar. Om ett normalt tjänstetillfälle infaller på en helgdag åläggs det Kund att kontakta Kvalitetshem för diskussion rörande alternativa dagar. Städning på helgdag flyttas i möjligaste mån till närliggande dag.  Avbokning i anslutning till helgdag se punkt 06.

04. Nycklar

Kvalitetshem kvitterar ut nyckel, se ”Nyckelkvittens”. Nyckeln märks och hanteras enligt de rekommendationer som Svenska Stöldskydds-föreningen upprättat, vilket exempelvis innebär att nyckeln:
Används i ett lösenordskyddat nyckelhanteringsprogram.

-Innehar stöldskyddsbricka.
Om nyckeln i Kvalitetshems förvar förekommes är Kvalitetshem skyldig att kontakta Kunden som genom sitt försäkringsbolag utreder skadeståndsfrågan.

-Vid åtkomstlösningar där kunden anger en plats där nyckel förvaras och lämnas och är utanför kundens bostad ansvarar inte Kvalitetshem för detta förfarande. Det gäller olåsta platser exempelvis krukor, mattor samt låsbara objekt som exempelvis postlådor, dörrar etc.

05. Larm

Koder för larm hanteras enligt de rekommendationer som Svenska Stöldskyddsföreningen upprättat. Kvalitetshem rekommenderar att Kunden tillhandahåller unika larmkoder som endast kan användas av Kvalitetshem. Samt upprättar en tydlig instruktion gällande av- och pålarmning.

06. Avbokning/ombokning

Pga. kollektivavtalet, som garanterar den anställdes lön, kan Avbokning av tjänsten göras fram till senast 14 dagar innan tjänstetillfället. Då utan kostnad. I annat fall skall full ersättning för Avtalad tjänst erläggas. Om det förekommer ombokningar närmare än 14 dagar försöker Kvalitetshem i möjligaste mån boka om tillfället till annan dag under samma vecka. Kan ny tid ej erbjudas debiteras full ersättning för avtalad tjänst. Avbokningar vid hastigt insjuknande i smittosam sjukdom, sk. ”Akut Avbokning”, debiteras Kund en avgift motsvarande en (1) tjänstetimma. ”Akut avbokning” skall ske senast kl 07:00 samma dag, i annat fall utgår full ersättning. ”Akuta avbokningar” endast ske via mail till info@kvalitetshem.se. Kvalitetshem äger rätt att lämna ej slutfört tjänsteuppdrag, och debitera ordinarie kostnad, om misstanke finns om smittorisk. Vid utebliven tjänst, från Kvalitetshems sida, skall ersättning ej erläggas för den tid som motsvarar det ej levererade tillfället. Kundens rätt att ej erlägga ersättning för det uteblivna tjänstetillfället skall utgöra den enda sanktionen. Kvalitetshem skall ej hållas ansvarig för eventuella merkostnader, inkomstbortfall, olägenheter eller liknande i samband med underlåtenhet att uppfylla förpliktelser enligt detta Avtal.

07. Personal

Kvalitetshem förbinder sig att tillhandahålla adekvat personal för de av Kund önskade tjänster. All personal inom Kvalitetshem bär för Kundens trygghet uniform och fotolegitimation (ID06). Personalen har även kontrollerats i belastningsregister samt tagit del av och skrivit under sekretessförbindelse. I och med undertecknandet av detta Avtal förbinder sig Kunden, och dess närstående, att inte anställa Kvalitetshems personal för utförande av hushållsnära tjänster. Detta gäller för en tid av tre (3) månader från det att den anställde slutat hos Kvalitetshem, och/eller sex (6) månader från det att Kund sagt upp sina tjänster hos Kvalitetshem. Om Kund bryter mot denna överenskommelse äger Kvalitetshem rätt till skadestånd motsvarande SEK 50 000 jämte moms för vart och ett av tillfällena.

08. Vikarie

Vid sjukdom, semestrar eller liknande avvikelser rörande ordinarie personal ges Kvalitetshem möjlighet att använda vikarie, när så är möjligt. Om Kvalitetshem inte har en tillgänglig vikarie meddelas Kunden och tjänstetillfället bokas om till närliggande vardag.

09. Städmateriel

Kvalitetshem använder professionell städutrustning som Kvalitetshems medarbetare är utbildad i att hantera. Materiel ingår i timdebiteringen. Kvalitetshem använder alltid Kundens dammsugare. Kunden innehar det totala ansvaret för dammsugarens funktion, skick och beskaffenhet i övrigt.

10. Hushållsnära tjänster

Vid bokning av abonnemang görs alltid ett kostnadsfritt hembesök där vi tillsammans kommer överens om era önskemål samt tiden varje tillfälle ska ta. Vi bestämmer en veckodag då uppdraget utförs och tjänsten utförs normalt någon gång mellan 08:00-16:00. Ordinarie tjänstetid specificeras i arbetsordern, vanligtvis mellan 3-8 timmar. Vid första tillfället kan städningen ta flera timmar extra (storstäd). Om Kvalitetshem bedömer att städningen kommer ta längre tid än överenskommen arbetsorder meddelas kunden att en tidsökning krävs för att ett fullgott resultat ska uppnås. Tidsåtgången för hemstädningen beror på faktorer som t ex hur man möblerat, om man har barn och husdjur, om man plockar upp efter sig eller överlåter det åt Kvalitetshem etc.

11. Inför utförande av tjänster

Kvalitetshem förvaltar uppdraget på bästa sätt och bedömer fortlöpande antal medarbetare, val av utrustning, arbetssätt, etc. Arbetet för Kvalitetshems medarbetare underlättas om hushållet är tomt på familjemedlemmar när tjänsterna utförs.

12. Skattereduktion

Skattereduktionen är f.n. 50 % av arbetskostnaden (inkl. moms),  f.n. högst SEK 75 000 per kalenderår. Kund har undersökningsplikt gällande om Kund helt eller delvis är berättigad till skattereduktion. Det åligger Kund att meddela Kvalitetshem om Kund närmar sig det maximala beloppet. Kvalitetshem skall meddela om Kund önskar få tjänster utförda som enligt de av Skatteverket uppsatta regler ej ligger som grund för skattereduktion.

Kunden är skyldig att hålla sig informerad om reglerna för skattereduktion på Skatteverkets hemsida som återfinns på, www.skatteverket.se.

13. Körtid

Medarbetarna på Kvalitetshem har lön från att de utgår från kontoret på Furulundsgatan 14 i Visby. Därför erläggs en Inställelseavgift med SEK 2 per kilometer och Inställelseavgift med SEK 4 per minut. Uppgifterna inhämtas från Google map.

14. Betalning

Parterna har i detta Avtal kommit överens om dagsaktuellt pris samt sättet för betalning av tjänsterna. Kund har möjlighet att bl. a. välja Faktura som betalning med 15 dagar netto. Fakturan skickas via e-post om inget annat avtalats. Faktureringsalternativ E-postfaktura samt e-faktura till bank är avgiftsfri. Vid tillvalet pappersfaktura tas en fakturaavgift på SEK 50 ut. Full betalning skall ha kommit Kvalitetshem tillhanda senast på angiven förfallodag. Kvalitetshem äger rätt att vid för sen betalning debitera kostnader såsom Dröjsmålsränta enlig lag, påminnelseavgift om SEK 75 per tillfälle samt övriga förekommande inkassokostnader. Om Skatteverket i någon omfattning nekar utbetalning eller om Kvalitetshem av Skatteverket blir återbetalningsskyldig för utbetalt belopp har Kvalitetshem i efterhand rätt att kräva Kunden på motsvarande belopp, plus en administrativ avgift om SEK 500, som då inom 15 dagar skall tillfalla Kvalitetshem. Sker inte betalning i enlighet med vad som häri Avtalats äger Kvalitetshem rätt att omedelbart avbryta leverans av tjänst.

15. Prisjustering

Förändringar av priser och tjänster kan ske löpande utan föregående delgivande. Det i Avtalet överenskomna priser gäller för stunden vid avtalstecknandet. Aktuella priser erhålls genom att Kund besöker Kvalitetshems hemsida: www.kvalitetshem.se.

16. Produktionskostnader

Kvalitetshem har rätt att ta ut kostnader och avgifter som kan komma att uppstå i samband med produktion av tjänsterna. Parkeringsavgifter eller andra tvingande kostnader debiteras därför Kund.

17. Allergi

I detta Avtal framgår om Kund, eller någon familjemedlem, har allergiska besvär av något slag. Det kan exempelvis vara städmateriel, kemikalier, choklad, blommor eller annat. Kvalitetshem kan ej hållas ansvarig för eventuella allergiska reaktioner. Kund ansvara även för att meddela Kvalitetshem om det finns husdjur i hemmet.

18. Reklamationer

Är Kund av någon orsak inte nöjd med Kvalitetshems personal, kvalitén på utförda tjänster eller annat, äger Kvalitetshem rätt att åtgärda och förbättra dessa eventuella brister. Reklamationer skall, för att äga giltighet, meddelas Kvalitetshem inom 8 timmar från det att tjänsten levererats. För att båda Parter skall vara överens om var och hur köpta timmar bäst skall förbrukas är det av vikt att Kund till Kvalitetshem löpande ger information om önskemål, samt betyg på hur utfört arbete uppfyller önskemålen och förväntningarna om servicenivån.

19. Försäkringar

Kvalitetshem innehar en ansvars- och en kollektiv olycksfallsförsäkring som täcker person- och sakskador upp till ett värde av 10 Mkr. Dessa försäkringar går in och täcker eventuella skador som inte täcks av Kundens egna försäkringar enligt FAL, Försäkringsavtalslagen. Kvalitetshems försäkringsbolag utreder alltid skadeståndsfrågan, förhandlar med den skadelidande och betalar eventuellt utdömt skadestånd vid de tillfällen Kundens försäkringsbolag, som i första hand utnyttjas, ej täcker skadan. Eventuella anmälningar rörande skador skall rapporteras senast 24 timmar från det att tjänsten levererats.
Skador som inte ersätts: Skador som uppkommit på grund av bristande information till Kvalitetshem, t.ex. angående skötsel av en vis typ av material, ersätter Kvalitetshem ej uppkommen skada för. Kvalitetshem ersätter inte skador som åstadkommits p.g.a. att lös/fast inventarier inte är korrekt monterade eller placerade. Detta kan t.ex. vara fönsterbrädor som inte sitter fast eller instabilt placerade föremål. Kräver lös eller fast egendom särskild aktsamhet skall detta meddelas skriftligt till Kvalitetshem, som sedan dokumenterar detta i arbetsordern. Förslitningsskador på fasta inventarier som uppkommer vid ett normalt och ansvarsfullt tjänsteutförande ersätts ej.

20. Förändringar i avtalstext och allmänna villkor

Eventuella förändringar i de allmänna villkoren meddelas via e-mail och på hemsida. Kvalitetshem genomför förändringarna 30 dagar efter att de kommunicerats till kund.
Kunden har 14 dagar på sig att skriftligen påpeka att denne inte godkänner ändringarna. Om Kunden ej kommit in med något meddelande anser bägge Parter att ändringarna har accepterats.

21. GDPR

I och med att Kunden godkänner detta Avtal ges Kvalitetshem rätt att använda Kundens kontaktuppgifter såsom exempelvis e-post, adressuppgifter etc. för utskick av information rörande de av Kvalitetshem erbjudna tjänster. Kvalitetshem behöver spara och behandla personuppgifter om kunden, så som namn och personnummer, Syftet med en sådan behandling är för att bl.a. kunna fakturera och ansöka om RUT. Kvalitetshem har fått kundens uppgifter från kundens bokning. Kvalitetshem tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla kundens personuppgifter är avtal. De personuppgifter Kvalitetshem behandlar om kunden delas med Skatteverket och de personuppgiftsbiträden Kvalitetshem använder för att kunna utgöra tjänsterna och fullgöra Kvalitetshems skyldigheter gentemot kund. Kvalitetshem kan även komma att dela kundens personuppgifter med en tredje part, förutsatt att Kvalitetshem är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer Kvalitetshem aldrig att överföra kundens uppgifter till ett land utanför EU eller sälja dem vidare i reklamsyfte.
Personuppgiftsansvarig är Kvalitetshem AB. Kund har rätt att kontakta Kvalitetshem om kund vill ha ut information om de uppgifter Kvalitetshem har om kund, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att Kvalitetshem begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av kundens uppgifter. Detta gör kund enklast genom att kontakta Kvalitetshem på info@kvalitetshem.se.

22. Tvist

Eventuella tvister rörande detta Avtal, dess tolkning eller i övrigt rättsförhållande som härrör Avtalet skall, för det fall Parterna ej kan lösa tvisten genom förhandling, avgöras av allmän domstol i Visby.